7c35a51c824efa96 Цифровий чек та картки. Як технології змінюють розрахунки?

Цифровий чек та картки. Як технології змінюють розрахунки?

Цифровий чек та картки. Як технології змінюють розрахунки?

Ба­га­то ше­пе­тів­чан не до­ві­ря­ють бан­ківсь­ким кар­ткам, на­да­ючи пе­ре­ва­гу па­пе­ро­вим гро­шам. А втім, уже по­над рік ук­ра­їн­ці мо­жуть роз­пла­чу­ва­тись за про­їзд у тран­спор­ті чи за то­ва­ри в ма­га­зи­нах за до­по­мо­гою ли­ше смар­тфо­на. Не­за­ба­ром і про­дав­ці змо­жуть поз­бу­ти­ся ка­со­вих апа­ра­тів і ви­да­ва­ти­муть елек­трон­ні че­ки. Як тех­но­ло­гії змі­ни­ли тра­ди­цій­ні роз­ра­хун­ки і як не зап­лу­та­тись у но­вин­ках, роз­по­ві­дає Центр гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю. 

За­кон зо­бов’язує всіх під­при­єм­ців у сфе­рі тор­гівлі, пос­луг, гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, ку­пів­лі-про­да­жу ва­лю­ти то­що зас­то­со­ву­ва­ти ре­єс­тра­то­ри роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій — ка­со­ві апа­ра­ти. За да­ни­ми уря­ду, на­ра­зі їх за­ре­єс­тро­ва­но 286 ти­сяч, і во­ни дру­ку­ють в се­редньому 18 млн че­ків у день. Але вже з 2020 ро­ку во­ни мо­жуть пов­ністю зник­ну­ти з ужит­ку. 13 чер­вня уряд доз­во­лив зас­то­со­ву­ва­ти за­мість ка­со­во­го апа­ра­ту будь­-який елек­трон­ний ґад­жет — комп’ютер, план­шет, смар­тфон — зі спе­ці­аль­ним прог­рамним за­без­пе­чен­ням, роз­робле­ним Дер­жавною фіс­каль­ною служ­бою.

Прог­ра­ма про­во­ди­ти­ме всі роз­ра­хун­ко­ві опе­ра­ції й ге­не­ру­ва­ти­ме елек­трон­ний чек, який ре­єс­тру­ва­ти­меть­ся у сис­те­мі ДФС. Чек ма­ти­ме QR-код, че­рез який по­ку­пець за до­по­мо­гою смар­тфо­ну змо­же от­ри­ма­ти всю ін­форма­цію про по­куп­ку. У держ­служ­бі за­пев­ня­ють, що елек­трон­ний чек бу­де при­рів­ню­ва­тись до зви­чай­но­го, і з ним так са­мо мож­на бу­де по­вер­ну­ти то­вар чи ос­каржи­ти на­да­ні пос­лу­ги.

У Мін­фі­ні пе­ре­ко­на­ні, що та­ка сис­те­ма спрос­тить ве­ден­ня біз­не­су та ви­ве­де його з ті­ні. Ад­же те­пер не пот­рібно бу­де вит­ра­ча­ти кош­ти на прид­бання ка­со­во­го апа­ра­ту (5–20 тис. грн за­леж­но від ви­роб­ни­ка) та його об­слу­го­ву­ван­ня (200 грн на міс.). До то­го ж, за­ре­єс­тру­ва­ти елек­трон­ний від­по­від­ник бу­де знач­но прос­ті­ше. Це мож­на бу­де зро­би­ти впро­довж од­но­го дня, по­дав­ши за­яву до ДФС он­лайн. Тим ча­сом ре­єс­тра­ція тра­ди­цій­но­го ка­со­во­го апа­ра­ту пе­ред­ба­чає осо­бис­ту при­сут­ність у ДФС і Цен­трі сер­вісно­го об­слу­го­ву­ван­ня та за­пов­ненні ба­гатьох па­пе­ро­вих до­ку­мен­тів.

— Но­вий прог­рамний про­дукт ма­ти­ме кон­нект з Елек­трон­ним ка­бі­не­том плат­ни­ка по­дат­ків. Ре­єс­тра­ція бу­де від­бу­ва­ти­ся за ра­ху­нок елек­трон­но­го циф­ро­во­го під­пи­су в ка­бі­не­ті. Це від­бу­ва­єть­ся в один крок, фак­тично в ре­жи­мі «он­лайн», — заз­на­чив в.о. го­ло­ви ДФС Ми­рос­лав Про­дан.

В уря­ді вва­жа­ють, що це збіль­шить по­дат­ко­ві над­ходжен­ня до бюд­же­ту, ос­кіль­ки до­по­мо­же бо­ро­тись із сі­рим ім­портом, кон­тра­бан­дою та не­ле­галь­ною тор­гівлею. Зок­ре­ма, у ви­пад­ку он­лайн ма­га­зи­нів. За під­ра­хун­ка­ми уря­дов­ців, це доз­во­лить дер­жа­ві от­ри­ма­ти до­дат­ко­во 27 млрд грн.

— Три ме­ти ми до­ся­га­ємо прий­нят­тям но­вої схе­ми. Пер­ше — спро­щен­ня ве­ден­ня біз­не­су, і це най­го­лов­ні­ше. Дру­ге — по­ліп­шення об­мі­ну в са­мій фіс­каль­ній служ­бі між те­ри­то­рі­аль­ни­ми від­ді­лен­ня­ми. Тре­тє — це змен­шення тіньово­го сек­то­ра, — роз­по­ві­ла ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ніс­тра фі­нан­сів Ок­са­на Мар­ка­ро­ва.

За да­ни­ми уря­ду, пі­лот­на сис­те­ма зап­ра­цює орі­єн­товно че­рез 3 мі­ся­ці. Прог­рамне за­без­пе­чен­ня бу­де без­коштов­ним, а тех­нічну під­трим­ку за­без­пе­чу­ва­ти­муть два да­та-цен­три. Пе­ре­хід на елек­трон­ні че­ки бу­де доб­ро­віль­ний, ек­спе­ри­мент три­ва­ти­ме до 31 груд­ня 2019 ро­ку.

У Єв­ро­пі циф­ро­ві тех­но­ло­гії зас­то­со­ву­ють­ся ду­же ак­тивно. Нап­риклад, в Ес­то­нії 99 % ад­мі­ніс­тра­тив­них пос­луг на­да­ють­ся он­лайн, за­ощад­жу­ючи та­ким чи­ном 2 % ВВП що­ро­ку. За сло­ва­ми Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни Пет­ра По­ро­шен­ка, Ук­ра­їна праг­не ін­тегру­ва­ти­ся у єди­ний циф­ро­вий ри­нок ЄС. І роз­ши­рен­ня дос­ту­пу до ін­терне­ту й циф­ро­ві роз­ра­хун­ки — один із кро­ків до цього.

Циф­ро­ві змі­ни від­бу­ли­ся і в спо­со­бі оп­ла­ти з бо­ку по­куп­ців. У лис­то­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку «При­ват­банк», а слі­дом за ним ще 9 ук­ра­їнсь­ких бан­ків на­да­ли мож­ли­вість влас­ни­кам те­ле­фо­нів з опе­ра­цій­ною сис­те­мою Android 4.4 і ви­ще оп­ла­чу­ва­ти по­куп­ки за до­по­мо­гою без­контак­тно­го сер­ві­су Google Pay.

Google Pay пра­цює на ґад­же­тах із вбу­до­ва­ним чі­пом NFC, що за­без­пе­чує зв’язок ма­ло­го ра­ді­уса дії. Щоб роз­ра­ху­ва­ти­ся за до­по­мо­гою Google Pay, пот­рібно за­ван­та­жи­ти до­да­ток у свій смар­тфон, ввес­ти но­мер кар­тки Visa чи Mastercard, а по­тім прос­то під­нести ек­ран те­ле­фо­ну до без­контак­тно­го тер­мі­на­лу VISA payWave або Mastercard Paypass (де­таль­ну інс­трук­цію мож­на знай­ти на сай­тах бан­ків). Так мож­на оп­ла­чу­ва­ти то­ва­ри в ма­га­зи­нах чи спла­чу­ва­ти пос­лу­ги у кав’яр­нях, чи пла­ти­ти за про­їзд у ки­ївсь­ко­му мет­ро.

У трав­ні цього ро­ку мож­ли­вість роз­пла­чу­ва­тись вір­ту­аль­ною кар­ткою от­ри­ма­ли та­кож влас­ни­ки про­дук­ції Apple — iPhone, Apple Watch, iPad і Mac. Пла­тіж­ну сис­те­му Apple Pay за­пус­тив «При­ват­банк», а не­за­ба­ром во­на зап­ра­цює і для клі­єн­тів «Ощад­банку». Прин­цип її ро­бо­ти ана­ло­гіч­ний до Google Pay.

Біль­ше то­го, «Ощад­банк» анон­су­вав ви­пуск prepaid-кар­ток, які доз­во­ля­ють здій­сню­ва­ти оп­ла­ту за до­по­мо­гою смар­тфо­ну, на­віть не від­кри­ва­ючи ра­ху­нок в бан­ку. Щоб офор­ми­ти кар­тку, пот­рібно за­те­ле­фо­ну­ва­ти до бан­ку та вста­но­ви­ти пін-код за до­по­мо­гою чат-бо­та. За ін­форма­ці­єю «Ощад­банку», цю циф­ро­ву кар­тку не­мож­ли­во втра­ти­ти або вкрас­ти, а по­пов­ню­ва­ти ра­ху­нок мож­на у тер­мі­на­лах бан­ку або ж пе­ре­ка­за­ми з ін­ших кар­ток.

Пе­ре­ва­ги обох спо­со­бів оп­ла­ти, на­го­ло­шу­ють ек­спер­ти, у їх­ній без­печнос­ті. Во­ни не пе­ре­да­ють тер­мі­на­лу да­ні кар­тки та ін­форма­цію про її влас­ни­ка, а клю­чі для оп­ла­ти не збе­рі­га­ють­ся в пам’яті ґад­же­та. Біль­ше то­го, Google Pay та Apple Pay пра­цю­ють ли­ше за ак­тивної фун­кції бло­ку­ван­ня ек­ра­ну. Для по­ку­пок ви­ще 100 грн з кар­ткою Mastercard і біль­ше 500 грн з Visa влас­ник по­ви­нен обов’яз­ко­во роз­бло­ко­ву­ва­ти прис­трій. Як­що те­ле­фон бу­де втра­че­но, вим­кну­ти до­да­ток і стер­ти всю пла­тіж­ну ін­форма­цію мож­на дис­танцій­но.

— За ми­ну­лі чо­ти­ри ро­ки кіль­кість і об­ся­ги без­го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків у ці­ло­му, з ви­ко­рис­танням будь­-яких кар­ток, зі сму­гою маг­нітною, з чі­пом, з без­контак­том, збіль­шу­ва­ли­ся в ра­зи — у чо­ти­ри-п’ять ра­зів за ос­танні чо­ти­ри ро­ки, — роз­по­вів ди­рек­тор між­банківсь­кої Асо­ці­ації чле­нів пла­тіж­них сис­тем ЕМА Олек­сандр Кар­пов.

You may also like...